[ เยี่ยมชมเว็บ PDA ] [ เยี่ยมชมเว็บ SET ]
 

คุณสมบัติของบุคคล หรือ องค์กรที่พิจารณาคัดเลือก
1. เป็นบุคคลหรือองค์กรที่มีผลงานดีเด่นในการทำความดี ด้านการพัฒนาสังคมชนบทมาอย่างต่อเนื่อง มีการขยายผลสร้างเป็นเครือข่ายหรือเป็นวิสาหกิจเพื่อสังคม
2. มีบทบาทสำคัญในการเพื่อช่วยเหลือคนในชนบท ให้ได้รับการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น มีการบูรณาการที่ความหลากหลายจนเกิดการเปลี่ยนแปลง ในด้านอาชีพ รายได้และสุขภาพ รวมถึงการให้ความช่วยเหลือกลุ่มผู้ด้อยโอกาส ให้สามารถใช้ชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างเสมอภาค
3. บทเรียนและประสบการณ์ของแต่ละบุคคลหรือองค์กร สามารถสร้างแรงบันดาลใจและเป็นแบบอย่างที่ดีให้แก่บุคคลอื่น เพื่อนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์จริง สามารถติดตามและประเมินผลได้
4. มีผลงานดีเด่นเป็นรูปธรรมประจักษ์ชัด และเป็นประโยชน์ต่อสาธารณชนโดยรวม
5. เป็นบุคคลที่ยังมีชีวิตอยู่หรือเป็นองค์กรที่ยังคงดำรงสถานะอยู่ และมีเป้าหมายชัดเจนในการที่จะนำเงิน รางวัลที่ได้รับไปใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อองค์กรและสังคม

ผู้มีสิทธิ์ส่งผลงาน
องค์กร สถาบัน บุคคลหรือเจ้าของผลงาน