[ เยี่ยมชมเว็บ PDA ] [ เยี่ยมชมเว็บ SET ]
 

รางวัลที่ได้รับ
บุคคลหรือองค์กรที่ได้รับการคัดเลือกจะได้รับ
1. โล่เกียรติยศ และใบประกาศเกียรติคุณ
2. เงินรางวัล 500,000.- บาท (ห้าแสนบาทถ้วน)

ระยะเวลาดำเนินงาน
1. บุคคลหรือองค์กร เสนอผลงานได้จนถึงวันที่ 15 กรกฎาคม 2559
2. คณะกรรมการตัดสินพิจารณาและ ประกาศผลการตัดสิน เดือนสิงหาคม 2559
3 . พิธีมอบรางวัลมีชัย วีระไวทยะ โดยการสนับสนุนของมูลนิธิตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ภายในเดือนตุลาคม 2559

ประจำปี
ผู้ที่ได้รับรางวัล
กิจกรรมที่ทำ
เครือข่ายอินแปง
เครือข่ายองค์กรชาวบ้าน อ.กุดบาก จ.สกลนคร
พลโทพิเชษฐ์  วิสัยจร
เศรษฐกิจแบบพอเพียงเพื่อการพึ่งพาตนเอง
คุณสงวน  มงคลศรีพันเลิศ
ศูนย์เรียนรู้เกษตรพอเพียง
พระสุบิน ปณีโต
กลุ่มสัจจะสะสมทรัพย์เพื่อพัฒนาคุณธรรมครบวงจรชีวิต
ศ.นพ. บวรศิลป์ เชาวน์ชื่น
ช่วยเหลือและพัฒนาศักยภาพผู้ป่วยปากแหว่ง เพดานโหว่
และพิการทางศีรษะและใบหน้า
มูลนิธิโรงพยาบาลสงขลานครินทร์

จัดทำอาคารเป็นสถานที่พักอาศัยสำหรับผู้ป่วย
และญาติที่ยากไร้ เป็นแหล่งหลอมจิตวิญญาณ
มูลนิธิฮักเมืองน่าน

พัฒนาศักยภาพความเป็นอยู่ชุมชนที่เข้มแข็งอย่างยืน
สถาบันชุมชนเกษตรกรรมยั่งยืน

ส่งเสริมเรื่องเกษตรอินทรีย์ ในระบบเกษตรยั่งยืน
สมาคมคนตาบอดจังหวัดพัทลุง

ลดความลำบากในชีวิตให้ผู้พิการตาบอด
  เครือข่ายเยาวชนพัฒนาศักยภาพ
มุ่งขยายเมล็ดพันธ์ความดีสู่พื้นที่สังคมไทย จากรุ่นสู่รุ่น
สภาองค์กรชุมชนตำบลเนินฆ้อ
มหาวิทยาลัยบ้านนอก