[ เยี่ยมชมเว็บ PDA ] [ เยี่ยมชมเว็บ SET ]
 

ความเป็นมาและวัตถุประสงค์
      ในปัจจุบันมีองค์กรและบุคคลที่เป็นผู้ที่ทำประโยชน์แก่สังคมเป็นจำนวนมาก โดยที่หลายองค์กรหรือบุคคลที่เป็นผู้ทำประโยชน์แก่สังคม ส่วนใหญ่เป็นผู้ที่มีทุนทรัพย์จำกัด แต่เป็นผู้ที่มีความเสียสละและอุทิศตน เพื่อมุ่งช่วยเหลือสังคม โดยไม่คำนึงถึงอุปสรรคและความเหน็ดเหนื่อย

      ดังนั้น เพื่อเป็นการให้กำลังใจบุคคลดังกล่าว ตลอดจนเพื่อเป็นการเชิดชูเกียรติผู้ทำความดีเพื่อสังคมและส่งเสริมหน่วยงานที่ดำเนินกิจกรรมเพื่อสังคมให้สามารถดำเนินงานดังกล่าว ได้อย่างต่อเนื่องและยั่งยืน รวมทั้งเพื่อเป็นการส่งเสริมให้บุคคลและหน่วยงานดังกล่าวมีทุนทรัพย์ในการทำประโยชน์เพื่อสังคมอย่างต่อเนื่อง มูลนิธิตลาดหลักทรัพย์ แห่งประเทศไทย จึงจัดให้มีโครงการเชิดชูเกียรติและมอบทุนทรัพย์แก่ผู้ทำความดี แก่สังคม โดยในเบื้องต้น ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ให้สนับสนุนกิจกรรมใน 6 ด้าน ได้แก่ ด้านพัฒนาการศึกษา ด้านการพัฒนาสังคมเมือง ด้านการพัฒนาสังคมชนบท ด้านการส่งเสริมดนตรี ด้านการส่งเสริมกีฬา และด้านการพัฒนาห้องสมุด

การดำเนินงาน
      มูลนิธิตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยคัดเลือกมูลนิธิ/องค์กร ที่มีผลงานในแต่ละด้านที่เป็นที่ยอมรับของสาธารณชนมาตั้งแต่ปี 2550 ในแต่ละด้านที่เป็นที่ยอมรับ ของสาธารณชนอย่างต่อเนื่อง โดยกำหนดให้ตั้งชื่อรางวัลตามผู้มีบทบาทสำคัญของมูลนิธิ/องค์กรดังกล่าว มีดังนี้

มูลนิธิ/องค์กร
สาขา
ชื่อรางวัล
  มูลนิธิศาสตราจารย์สังเวียน อินทรวิชัย   การพัฒนาการศึกษา   รางวัลศาสตราจารย์สังเวียน อินทรวิชัย
  โดยการสนับสนุนของมูลนิธิตลาดหลักทรัพย์ฯ
  สถาบันวิมุตตยาลัย   การพัฒนาสังคมเมือง   รางวัลอิสรเมธี
  โดยการสนับสนุนของมูลนิธิตลาดหลักทรัพย์ฯ
  สมาคมพัฒนาประชากรและชุมชน   การพัฒนาสังคมชนบท   รางวัลมีชัย วีระไวทยะ
  โดยการสนับสนุนของมูลนิธิตลาดหลักทรัพย์ฯ
  มูลนิธิอาจารย์สุกรี เจริญสุข   การส่งเสริมดนตรี   รางวัลสุกรี เจริญสุข
  โดยการสนับสนุนของมูลนิธิตลาดหลักทรัพย์ฯ
  สมาคมประวัติศาสตร์ฟุตบอลแห่งประเทศไทย   การส่งเสริมกีฬา   รางวัลพลตรี สำเริง ไชยยงค์
  โดยการสนับสนุนของมูลนิธิตลาดหลักทรัพย์ฯ
  สมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทย   การพัฒนาห้องสมุด   รางวัลศาสตราจารย์ คุณหญิงแม้นมาส ชวลิต
  โดยการสนับสนุนของมูลนิธิตลาดหลักทรัพย์ฯ