[ เยี่ยมชมเว็บ PDA ] [ เยี่ยมชมเว็บ SET ]
 

ความเป็นมา
     มูลนิธิตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ได้จัดให้มีโครงการเชิดชูผู้ทำความดีแก่สังคม โดยคัดเลือกบุคคลหรือองค์กร ที่มีผลงานด้านการช่วยเหลือสังคมที่มีการดำเนินกิจกรรมที่เป็น ประโยชน์แก่ชุมชนและสังคมอย่างต่อเนื่อง ซึ่งสมาคมพัฒนาประชากรและชุมชน ได้รับคัดเลือก ให้เป็นองค์กรที่ได้รับรางวัลสาขาการพัฒนาสังคมชนบท พร้อมกันนี้ มูลนิธิตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้มอบหมายให้สมาคมฯ ทำ การสรรหาบุคคลหรือองค์กรที่ทำ ความดีเพื่อสังคมด้านการพัฒนา สังคมชนบท เพื่อเข้ารับรางวัลและเชิดชูเกียรติ ภายใต้ชื่อ “รางวัลมีชัย วีระไวทยะ โดยการ สนับสนุนของมูลนิธิตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย” ทั้งนี้ เพื่อเป็นการส่งเสริมให้บุคคล หรือองค์กรที่ ดำเนินกิจกรรมเพื่อสังคมให้สามารถดำ เนินงานได้อย่างต่อเนื่องและยั่งยืน รวมทั้ง มีทุนทรัพย์ในการทำ ประโยชน์เพื่อสังคมอย่างต่อเนื่อง

     ในปี 2559 สมาคมฯ จะดำเนินการสรรหาบุคคลหรือองค์กร ผู้ทำความดีเพื่อสังคม ด้านการพัฒนาสังคมชนบท ซึ่งประกอบด้วยงานด้านการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม สาธารณสุข สิ่งแวดล้อม และการพัฒนาประชาธิปไตย เป็นต้น เพื่อรับรางวัลมีชัยฯ ต่อเนื่องเป็นปีที่ 10 ดังนั้น จึงขอเชิญชวนบุคคลหรือองค์กรร่วมเสนอชื่อและส่งผลงานมายังสมาคมฯ เพื่อทำการสรรหาและคัดเลือกต่อไป

วัตถุประสงค์
1. เพื่อยกย่องเชิดชูบุคคลหรือองค์กรที่ทำความดีแก่สังคม ด้านการพัฒนาสังคมชนบท อย่างต่อเนื่อง เพื่อให้สังคมได้รับรู้
2. เพื่อประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ผลงานของผู้ได้รับรางวัลให้เป็นตัวอย่างที่ดีแก่สาธารณชนต่อไป
3. เพื่อสนับสนุนและส่งเสริมให้สามารถดำเนินกิจกรรมเพื่อสาธารณประโยชน์ ได้อย่างต่อเนื่องและกว้างขวางยิ่งขึ้น